IRC Logs for #circuits-dev Friday, 2013-04-19

*** jgiorgi has quit IRC06:32
*** jgiorgi has joined #circuits-dev06:43
*** Osso has joined #circuits-dev08:19
*** Ossoleil has joined #circuits-dev11:17
*** Osso has quit IRC11:19
*** Osso has joined #circuits-dev12:07
*** Osso has quit IRC16:28

Generated by irclog2html.py 2.11.0 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!