IRC Logs for #circuits Wednesday, 2017-08-09

*** ke4roh_ has quit IRC00:36
*** Guest9529 has quit IRC04:30
*** Guest9529 has joined #circuits04:30
*** robert_ has quit IRC08:47
*** robert_ has joined #circuits09:31
*** Workster has quit IRC09:38
*** ke4roh has joined #circuits12:30
riothttps://pivotfinland.com/pytest-sugar/13:57
*** ke4roh has quit IRC15:58
*** ke4roh has joined #circuits16:08
*** ke4roh has quit IRC16:23
*** ke4roh has joined #circuits17:08
*** ke4roh has quit IRC20:01
*** robert_ has joined #circuits20:46
*** Workster has joined #circuits23:55
*** Workster has quit IRC23:55
*** Workster has joined #circuits23:55

Generated by irclog2html.py 2.14.0 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!